פעילויות שירות השדה​​

מעבדת שרות השדה מבצעת בדיקות כימיות במגוון חומרים, במטרה לתת מענה לסוגיות אגרונומיות, סוגיות של איכות הסביבה ולליווי מחקרים.

המעבדה מתמחה בבדיקת בחומרים הבאים:

קרקע
בדיקות הקרקע מבוצעות במטרה ליעד חלקות לנטיעה, למתן המלצות דישון ולאיתור בעיות של התפתחות צמחים כגון: הופעת צהבון, צריבות בעלים , נשירת עלים וכדומה.

מים
הכולל מים שפירים, קולחים ושפכים.
מטרת הבדיקות היא לאפיין את איכות מי ההשקיה, לבחון התאמתם של המים להשקיית גידולים רגישים למליחות, לבחון התאמת הטיפול בשפכים לדרישות הרגולציה ולאמוד את תרומת מי ההשקיה, קולחים או תמיסות המכילות דשן, להזנת הצמח.

חומר צמחי
נבדקים עלים, פטוטרת וטרפים בעיקר במטעים. צמח השלם בגידול חיטה ופירות במטרה להשוות את הריכוז הקיים לפרוטוקולים קיימים ובהתאם לפער, ניתנות המלצות דישון למגדל.

קומפוסטים וזבלים
הבדיקות מאפשרות לבחון את איכות הקומפוסט ואת רמת הבשלות שלו ולהשוות את המדדים לפרוטוקולים המחייבים ע"י הרגולטור. התוצאות מאפשרות למגדל להשוות בין חומרים שונים ולבחור את המוצר האיכותי. מפעלי הקומפוסט מנצלים את שרותי המעבדה גם בתהליך הייצור עד לקבלת המוצר האיכותי לשיווק.

מצעי גידול
מצעי גידול, משמשים כתחליף לקרקע בחקלאות האינטנסיבית של חממות ובתי צמיחה ולעיתים גם כוריד הזנה או תעלה  במטע חדש וגם ותיק. 
תכונות של תאחיזת מים וכושר התנקזות של המצע אחרי ההשקיה הנם חשובות ביותר בעת בחירת המצעים וגם כעבור זמן לוודא כי המצע עדין תקני.

המעבדה התמחתה בסדרה של בדיקות ייחודיות לאיפיון מצעי גידול:
חלוקה למקטעי גודל, קיבול עציץ ועקום תאחיזה בנוסף למדדים כימיים של מליחות ותכולת יסודות הזנה.

בהמשך מפורסמות הנחיות ומועדי דיגום קרקע ועלים על פי סוג הגידול ומטרת הדיגום.

המעבדה מספקת כלי דיגום לתמיסות (כולל כלים סטריליים ) על פי מטרת הדיגום וכן שקיות לדיגום קרקע .

המעבדה גם מספקת שירותי דיגום בחלקות או מאגרים. הדיגום מבוצע על ידי דוגם מוסמך, על פי מטרת הפנייה, פרוטוקולים קיימים ודרישות הרגולציה.