אגרו מטאורולוגיה

השפעת מזג האויר על החקלאות

המצב הפנולוגי של הצמח  יגיב לשינויים בעוצמת הקרינה, טמפ' האויר והקרקע, ואלו גם יקבעו את איכות היבול שיניבו העצים בעונה הבאה. כל בית הגידול יהיה מושפע מהשתנות גורמי מזג האויר (מזיקים, אויבים טבעיים, תהליכים מיקרוביולוגים). באופן דומה כל פעולה חקלאית כגון: הכנת השטח, דיסקוס, משתת, עישוב, השקיה, זיבול, ריסוס, קציר, הצנעה, ושינוע תוצרת חקלאית מושפעים ממזג האויר.

קבלת החלטות בעזרת ידע אגרו אקלימי מקדים

גידולים חקלאיים יהיו מצויים תחת השפעה ישירה של תנאי אקלים טבעיים/לא טבעיים.
יחידות חום, שעות מעלה, עומס חום, יחידות קור, מכסות צינון, טמפ' קרקע, עוצמות גשם, לחות יחסית ועוד הם נתונים מדידים.

ידע שהצטבר מעבודות מחקר ומסקרים אגרו אקלימיים ברחבי אזור מסוים, מהווה בסיס לתכנון חקלאות והתאמת הגידול לאזור. ידע זה נגיש במקורות שונים כגון: המו"פ האזורי, השירות המטאורולוגי ושירות ההדרכה של המגדלים, ברשותנו גם טכנולוגיות שונות שמטרתן לנטר את מזג האויר ולהנגיש לנו את הנתונים.